ALIŞ VERİŞ YAPMAK İÇİN ÜYEOLUN

KAYýSý

Kuru Kayýsýnýn Faydalarý

 

Kuru kayýsý, taze kayýsýnýn özel bir kurutma tekniði ile kurutulmasýyla  elde edilir. Bu kurutma sürecinde kayýsýnýn içinde bulunan öz buharlaþýr ve böylece kayýsý hiçbir vitamin eksilmeden kuru hale gelir.  Peki kuru kayýsýnýn içinde neler bulunur bir bakalým: Kalsiyum, potasyum, fosfor, A vitamini, C vitamini ve demir. Bir kase kuru kayýsý 158 mg A vitamini içerir. Kuru kayýsý içinde bulunan bu deðerli vitamin ve mineraller  vücudumuzun saðlýklý kalmasýný ve birçok hastalýk ile savaþmasýný saðlar.

 

Doðanýn bize bir hediyesi olan kuru kayýsýnýn 15 harika özelliðine gelin beraber bakalým:

 

Faydalarý

 

1. Anemi(kansýzlýk): Kuru kayýsý mükemmel bir demir kaynaðýdýr. Demir ise anemi ile savaþmada en etkili faktördür. Kuru kayýsý ayrýca demirin absorbe ettiði bakýrý da içerir. Günlük kuru kayýsý tüketimi hemoglobinlerimizin(kýrmýzý kan hücreleri)  saðlýklý kalmasýna, özellikle kadýnlarýn gün içerisinde ruh hallerinin dengede kalmasýna yardýmcý olur. Ayrýca aðýr iþlerde çalýþan insanlar anemi olmasalar bile kuru kayýsý tüketmek zorundadýrlar.

 

2.    Kabýzlýk: Kuru kayýsý pektin barýndýrýr. Kuru kayýsý ayrýca selüloz içerir. Selüloz hafif müsil etkisi ile kabýzlýk ile doðal yolla savaþýr. Burada selüloz, çözülemeyen lif olarak rol oynar.  Pektin ise kabýzlýk süresi boyunca vücudumuzdaki su seviyesini dengeler.

 

3.    Sindirim :  Kuru kayýsý ayrýca aðýr akþam yemeklerinden önce tüketildiðinde sindirimi  ve hazmý kolaylaþtýrýr. Ýçinde bulunan alkaliler yemekte alacaðýmýz asitleri nötralize eder.

 

4.    Ateþ: Kuru kayýsý yüksek ateþle de savaþýr. Ýþte size mükemmel bir doðal ateþ düþürücü tarifi: Bir adet kayýsýnýn üzerine bal sürün daha sonra bu kayýsýyý bir bardak suyun içine atýn ve iyice karýþtýrdýktan sonra suyu için. Ateþiniz 30 dk içinde düþecektir.  Ayrýca doðal yolla da susuzluðunuz giderilmiþ olur.

 

5.    Deri: Kuru kayýsý suyu ayný zamanda güneþ yanýklarýnda, kaþýntýlarda, egzamada ve uyuzda problemli bölgenin üzerine kullanýlabilir. Ayrýca bu hastalýklarýn dýþýnda kullanmanýz derinizi temizler ve birçok deri hastalýðýna yakalanmanýzý engeller.  Ayrýca kayýsý suyu nemlendirici özelliðinden dolayý derinizin pul pul dökülen yerlerine uygulanabilir.

 

6.    Saðlýklý  Sindirim Sistemi: Kuru kayýsý müsil özelliði ile vücudumuzdaki  istenmeyen atýklarý atmamýza yardýmcý olur.  Piyasada bulunan sindirim sistemi içecekleri ve ürünlerinden daha etkili ve doðal bir yol olan kuru kayýsý, alkali özelliði ile bütün baðýrsaklarýnýzý temizler.

 

7.    Gebelik:  Kuru kayýsý tarihi tam kesin olarak bilinmemekle beraber uzun yýllar  boyunca gebelikte destekleyici olarak ve kýsýrlýk tedavisinde de yardýmcý besin  olarak kullanýlmýþtýr.  Kuru kayýsýnýn kýsýrlýðý tedavi edici özelliði bulunmaktadýr. Kanama ve spazmlarda doðal bir aðrý kesici olarak kullanýlýr. Ayrýca kuru kayýsý vajinal enfeksiyonlarýn tedavisinde de kullanýlýr. Gebelik süresi boyunca kuru kayýsý hamile kadýnlar için mükemmel bir atýþtýrmalýktýr.

 

8. Kalp Ritmini Düzenler: Kuru kayýsý mükemmel bir potasyum kaynaðýdýr. Potasyum bir mineraldir ve içinde elektrolit bulundurur.  Bu mineraller kalp kasýnýn saðlýklý çalýþmasýný saðlar ve kalp ritmini düzenler.

 

9. Gözün Ýyi Görmesi:  Kuru kayýsý A vitamini içerir. A vitamini ise gözler için en faydalý vitamindir. Ayrýca A vitamini çok güçlü bir antioksidan olup, hücrelerin saðlýklý kalmasýný saðlar.  Bazý radikal zararlar insan gözünün lensini incitebilir; bu da katarakt ve kalýcý göz hasarýna yol açar. A vitamini bu hastalýklardan kurtulmanýz için gereklidir. Kuru kayýsý katarakt hastalýðýnda hayati bir önem taþýr.

 

10. Hemoglobin: Kuru kayýsý hemoglobin artýþýna sebep olur. anemi ile savaþta gerekli olan madde hemoglobindir.  Hemoglobin artýþý için kuru kayýsý içinde demir ve bakýr bulunur.

 

11 . Astým: Kuru kayýsý ayrýca tüberküloz semptomlarýný, astýmý ve bronþiti tedavi etmesi ile bilinir.

 

12. Cilt saðlýðý: Kuru kayýsý yaðý, cilt saðlýðýnda önemli bir rol oynar. Bu yað cildin temiz ve pürüzsüz kalmasýna yardýmcý olur.

 

13. Yüksek kan basýncý: Kuru kayýsý muzdan 3 kat daha fazla potasyum içerir.  Vücudumuzun tuz seviyesini dengeleyerek kan basýncýný düþürür.  Ýçinde potasyum bulunan kayýsý ayrýca kalp hastalýklarýna yakalanmamak için tercih edilmesi gereken besinler arasýndadýr.

 

14. Kas geliþimi: Kuru kayýsý potasyum içerir. Potasyum, metabolizmayý güçlendirir ve organlarýmýzýn için vazgeçilmezler arasýnda yer alýr. Özellikle vücut geliþtirme þampiyonlarýnýn vazgeçilmez besini olan kuru kayýsý, vücuttaki asit seviyesini dengeler ve proteinleri sentezler.

 

15. Kan pýhtýlaþmasý: Kuru kayýsý K vitamini içerir. K vitamini ise kanýn pýhtýlaþmasýna yardýmcý olan bir vitamindir. Herhangi bir yaralanma esnasýnda kanýmýzýn pýhtýlaþmaya ihtiyacý vardýr, yoksa aþýrý kanamadan ölebiliriz. Günlük 1 kase kuru kayýsý yemeniz,  kanýnýzýn pýhtýlaþmasýna yardýmcý olacaktýr.

 

0.00TL