ALIŞ VERİŞ YAPMAK İÇİN ÜYEOLUN

SARI LEBLEBÝ

SARI LEBLEBÝ
Sarý leblebi tarihçesi
'Þeyh Murat Gazi' tarafýndan1370-1390 yýllarýnda bulunmuþtur. Nohutun ýsýtýlýp bekletilmesini keþfetmiþtir.

'Evliya Çelebi', 17. yüzyýl leblebinin Ýstanbul'da yaygýn þekilde tüketildiðini ve bu iþle uðraþan 100 dükkan ve 400 çalýþanýn olduðunu belirtmektedir.
Ýþlenmesi

Leblebi nohutun iþlenmesiyle elde edilen bir kuruyemiþ türüdür. Nohutun günlerce uðraþý sonucu terbiyesi ile, özel fýrýnlarda kavrulmasýyla elde edilir. Bu iþlem þu aþamalardan geçer: Nohut 3 ayrý günde 3 kez tavlama iþlemine yani ýsýtýlma iþlemine tabi tutulur. 3. tavlamadan sonra bir alana serilerek dinlenmeye býrakýlýr. Bu yaklaþýk 15 günlük bir süreyi kapsar. Leblebi yapýlacaðý günün akþamý ýslatýlarak kabarmasý saðlanýr. Ertesi gün leblebi yapýlacaðý tavada önce ýsýtýlýr, sonra "mafrak" denilen aletle hafifçe bastýrýlarak kabuklarýnýn çýkarýlmasý saðlanýr. Bu iþlem sýrasýnda nohutlarýn bir kýsmý ikiye bölünür. Bu ikiye ayrýlanlar elekle bütünlerden ayrýlýr.

Bölünenlere "kýrýk leblebi" de denir. Bunlardan daha çok leblebi unu yapmak için yararlanýlýr. Bütün olan leblebiler deðiþik þekillerde satýþa sunulur. Bir kez daha kavrulma iþlemine tabi tutulmalarý sonrasýnda sarý üstüne siyah benekli görünüm kazanýr. Buna "çifte kavrulmuþ leblebi" denir. Ayrýca çikolatalý leblebi, beyaz leblebi, karanfilli leblebi, biberli leblebi, þekerli leblebi ve sakýz leblebi gibi 40 civarý deðiþik türleri mevcuttur. Raf ömrü uzun olsa da taze tüketilmesi daha makbuldür. Taze leblebinin iki parmak arasýnda sýkýldýðýnda un gibi ufalanmasý gerekir.


0.00TL